Historiek

In 1985 startte Jos De Backer met een cursus “inleiding in de muziektherapie” aan het Lemmensinstituut te Leuven. De cursus richtte zich tot muziekpedagogen in opleiding maar werd ook opengesteld voor geïnteresseerden van buiten het Lemmensinstituut (pedagogen, opvoeders, ...)

Voor enkelen was deze cursus de aanzet om verder professioneel muziektherapie te gaan studeren in het buitenland (Oostenrijk, VS, Frankrijk), voor anderen betekende het een buitengewone stimulans om muziek op orthoagogische wijze te gaan gebruiken in hun werk met personen met een handicap.

Vanuit deze cursus bleven enkele enthousiaste mensen elkaar ontmoeten en werd de nood aan bijscholings- en ontmoetingsmomenten voor mensen die met muziek werkten in de gehandicaptensector meer en meer duidelijk. Jos De Backer, Griet De Witte, Jan Persoons en Inge Bracke stonden aan de basis van het ontstaan van de “Nationale Vereniging voor Orthoagogische Muziekbeoefening”. De N.V.O.A.M. begon in 1991 als een deelvereniging van de vzw Voluntas (www.voluntas.be) maar werd op 7 juli 1998 een zelfstandige vereniging met de naam “Muziek en Handicap vzw”. Doorheen de jaren wijzigde het bestuur van deze vrijwilligersvereniging en omwille van administratieve redenen werd begin 2005 de vzw ontbonden. Muziek & Handicap werd een feitelijke vereniging en wordt Djembeanno 2008 nog steeds gedragen door vrijwilligers: Inge Bracke is de voorzitter en eindredacteur van de nieuwsbrief, Linde Verschelde is secretaris en penningmeester, Katleen Van Hulst, An Soontjens en Gerrit Geerts zijn de andere bestuursleden, hun enthousiaste medewerking is broodnodig om de werking van Muziek & Handicap mee te dragen en te organiseren.

De belangrijkste pijlers van de oorspronkelijke werking blijven nog steeds ongewijzigd: ontmoeting, uitwisseling en bijscholing. Deze werden en worden nog steeds concreet gemaakt door het organiseren van studiedagen, workshops en werkbezoeken en het uitgeven van een tijdschrift/nieuwsbrief.

De studiedagen brengen nog steeds verdieping in het orthoagogisch werken met muziek en muziektherapie bij personen met een handicap in interessante lezingen en workshops en zijn daarnaast belangrijke ontmoetingsmomenten voor collega’s “orthoagogisch muziekbeoefenaars”, muziekleraars, muziekbegeleiders en muziektherapeuten, die vroeger vaak als witte raven “de muziek” in verschillende instellingen binnenbrachten.

Muziek & Handicap¹ was steeds trots gerenommeerde sprekers uit de internationale muziektherapiescène op de studiedagen te kunnen verwelkomen waaronder oa Cheryl Maranto (VS), Karin Schumacher (D), Amelia Oldfield (UK), Tony Wigram (UK), Samantha Brown (UK), Madeleen De Bruijn NL. Natuurlijk brachten ook een aantal landgenoten zeer interessante bijdragen, we denken hier aan Jos De Backer, Rudi Vermoote, Johan De Groef, Stijn Leijssen, Ilse Van Reeth, An soontjens, Inge Bracke, Linde Verschelde, Jan De Coensel, Jozef Sercu, … De deskundigheid van deze mensen droeg bij tot de positieve uitstraling en uitbouw van Muziek & Handicap.

Tijdens de workshops stonden de voorbije jaren de meest uiteenlopende muzikale technieken en doelgroepen op het programma. In kleine of grotere groepen kwamen thema’s aan bod zoals oa. lied (Jozef Sercu), Djembeinstrumentenbouw (Luc Van Hende), djembé (Patrick Van den Heede), piano-improvisatie (Martin Valcke), gitaartechnieken (Aram Van Ballaert), dans en beweging (Goele Van Dijck), praktisch en creatief musiceren in groep (Sarah Godfarb), musiceren met personen met een zeer ernstige mentale handicap (An Soontjens), zang en stem (Sylka ühlig), aangepaste muziekinstrumenten (Marijke Groothuys Ndl).

Bij de werkbezoeken kan men letterlijk bij een collega op bezoek gaan en kennis maken op de werkplek.

In het tijdschrift werden oa artikels van mensen uit het werkveld, boeiende getuigenissen, boekenrecensies, aankondigingen en verslagen van activiteiten; lezingen van de studiedagen, interviews, boekbesprekingen gepubliceerd.

Via de rubriek publicaties kan u een aantal interessante artikels die in het verleden gepubliceerd werden, opvragen bij het secretariaat.

Vanaf 2009 wordt dit tijdschrift vervangen door een halfjaarlijkse nieuwsbrief voor de leden van Muziek & Handicap. De inhoud blijft hetzelfde.¹ nvdr: hier bedoelen we evenzo de vroegere N.V.O.A.M. en Muziek en Handicap vzw